Ubytovací řád

 1. Provozovatel ubytovacího zařízení (dále jen provozovatel) může ubytovat hosta, který se prokáže platným občanským průkazem, cestovným pasem nebo jiným dokladem totožnosti obsahující fotografii hosta a dokladem o zaplacení zálohy za ubytovací služby. Údaje z dokladu totožnosti budou zapsány do ubytovacího systému.
 1. Pokud se host neprokáže platným průkazem totožnosti, je ubytovatel oprávněn ubytování hostovi odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb o pobytu cizinců na území ČR.
 1. Podmínky zpracování osobních údajů hostů v souladu s GDPR se řídí interní směrnicí ubytovatele, která je v otevírací době k dispozici na recepci. Ubytovatel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případně vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem a místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je ubytovatel povinen uchovávat osobní údaje o hostech po dobu 6 let. Osobní údaje nebudou použity k marketingovým účelům.
 1. Po zapsání do ubytovacího systému, nejpozději v den příjezdu, uhradí host celkovou cenu za ubytování nebo doplatek za ubytování (v případě předchozího uhrazení zálohy) dle sjednané ceny nebo platného ceníku. V případě neuhrazení celkové ceny nebo doplatku si ubytovatel vyhrazuje právo hosta neubytovat.
 1. Provozovatel je povinen na základě potvrzené a zaplacené objednávky ubytování ubytovat hosta v den sjednaného nástupu k ubytování v čase od 14:00 h do 22:00 h. Do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
 1. Host je oprávněn užívat pokoj/apartmán v ubytovacím zařízení po dobu, která byla sjednána potvrzenou a zaplacenou objednávkou ubytování. Host je povinen se z ubytování odhlásit poslední den sjednané doby ubytování, a to nejpozději do 11:00 Do této doby musí pokoj uvolnit a umožnit personálu kontrolu stavu pokoje/apartmánu a jeho vybavení. Nedodrží-li host tuto lhůtu, má provozovatel právo požadovat po hostovi zaplacení částky, která odpovídá ceně za další den ubytování v daném pokoji/apartmánu.
 1. V pokoji nebo společenských prostorách areálu nesmí host bez souhlasu vedení areálu přemisťovat zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 1. Ve všech pokojí je zakázáno kouřit. V případě porušení této povinnosti je areál oprávněn hostu účtovat sankční poplatek ve výši 2 000 Kč.
 1. Ubytovatel nezodpovídá za věci vnesené hostem do ubytovacího zařízení a ani za škody na jeho osobních věcech. Doporučujeme hostům, aby šperky, peníze a jiné cennosti neponechávali v apartmánech.
 1. Ubytovaný host odpovídá v plném rozsahu za škody, které svým zaviněním/nedbalostí způsobí na majetku ubytovacího zařízení. Každou ztrátu či škodu na majetku ubytovacího zařízení a/nebo jeho zničení je host povinen neprodleně nahlásit provozovateli a uhradit v plné výši dle vyčíslení provozovatele, nebude-li o náhradě vzniklé škody dohodnuto mezi hostem a provozovatelem jinak.
 1. Host má právo požadovat odstranění vady, vztahující se k funkčnosti a vybavení pokoje. Host je zároveň povinen hlásit zjištěné škody a závady ubytovateli. Ubytovatel dbá na odstranění závad bez zbytečných průtahů, taktéž zodpovídá za technický a hygienický stav pokojů.
 1. Všechny návštěvy na pokoji/apartmánu, které nejsou evidovány jako ubytované v ubytovacím zařízení, se musí ohlásit na recepci ubytovacího zařízení.
 1. Host obdrží při nástupu do ubytovacího zařízení od ubytovatele klíč od pokoje. V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 500 Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z hotelu.
 1. Psy a jiná malá zvířata lze ubytovat dle uvážení hotelu, jsou-li zdravá a po dobu pobytu jejich majitele neruší jiné hotelové hosty. Majitel zvířete odpovídá za úklid po zvířeti a nese finanční zodpovědnost za jakékoliv škody na majetku hotelu způsobené jejich domácím zvířetem. Ceny za ubytování domácích zvířat budou účtovány dle platného ceníku.
 1. Host v prostorách areálu nesmí nosit zbraň ani střelivo.
 1. Host je povinen se seznámit s platným ubytovacím řádem a řídit se jeho ustanoveními. V opačném případě může být jeho ubytování v ubytovacím zařízení ukončeno ze strany provozovatele.
 1. Tento ubytovací řád je platný a účinný od 1.1. 2023.